Syarat Penggunaan

Selamat datang di normalife.top! Sila baca dengan teliti Terma Pengguna ini sebelum menggunakan laman web kami. Dengan menggunakan, melayari, atau mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Pengguna yang tercantum di sini.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma Pengguna ini, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengakses laman web ini.

Penggunaan Laman Web

Laman web normalife.top hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan undang-undang yang berkesan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini untuk tujuan yang melanggar undang-undang atau terlarang.

Anda bersetuju dan mengiktiraf bahawa penggunaan laman web ini adalah atas risiko anda sendiri dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kerugian, kerosakan, atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan laman web ini.

Hak Cipta dan Kekayaan Intelek

Laman web normalife.top dan semua kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, ikon, imej, audio klip, unduhan digital, dan data merupakan hak milik kami atau pemegang hak cipta yang kami tunjukkan.

  • Semua hak kekayaan intelek dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang berkuat kuasa.
  • Tiada yang boleh sah digunakan, disalin, disebarkan, dipapar, diterbitkan, atau diubahsuai tanpa izin bertulis daripada kami atau pemegang hak cipta yang berkaitan.
  • Penggunaan laman web ini tidak memberikan anda apa-apa hak, kebenaran, atau lesen terhadap hak cipta atau kekayaan intelek kami atau pemegang hak cipta yang berkaitan.

Privasi dan Keselamatan

Kami menghormati privasi anda dan mematuhi semua undang-undang privasi yang berkenaan. Sila baca dengan teliti Polisi Privasi kami untuk memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda.

  • Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi anda dari akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan.
  • Bagaimanapun, anda mengakui bahawa tiada sistem keselamatan internet yang tidak dapat ditembusi oleh pihak ketiga yang tidak bermoral dan kami tidak boleh menjamin kejayaan atau kecekapan apa-apa teknologi keselamatan.